HOŞGELDİNİZ!!! WELCOME!!!

TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

Sıra Numarası

Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Adı (Türkçe)

Tez Adı (İngilizce)

Bitiş Yılı

73)

Yelda ELÇİM

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Medikal lineer hızlandırıcılarda radyoterapi tedavi planlama algoritmalarının dozimetrik değerlendirilmesi

Dosimetric evaluation of radiotherapy treatment planning algorithms in medical linear accelerators

2018

72)

Müge TURAL GÜNDOĞAN

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Makro ve mikro atmalı elektron demetleri için demet pozisyon algılayıcıları tasarımı

Design of beam position monitors for macro and micro pulsed electron beams

2017

71)

Ali Rıza ÖZDEMİR

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Elektromanyetik dalga yayılım modellemesinin (Epstein-Peterson)
yapay sinir ağı modeli kullanılarak analiz edilmesi

Analyzing of electromagnetic wave propagation models
(Epstein-Peterson) by using artificial neural network

2016

70)

Betül KÜÇÜKÖZ

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Penta ve/veya heptaaril BODIPY bileşiklerinde yan grupların floresans,
doğrusal ve doğrusal olmayan optik özelliklere etkilerinin araştırılması

Investigation of effects of substituents on fluorescence, lincar and
nonlinear optical properties of penta and/or heptaaryl BODIPY compounds

2016

69)

Elif CİNCİOĞLU

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Mezon moleküllerine kuarkonyum katkısı

Quarkonium contribution to meson molecules

2016

68)

Gizem DURAK YÜZÜAK

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

CoMnGe1-xGax sistemlerinin 0 x 0.1 bileşikleri için yapısal,
ısısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of structural, termal, magnetic and magnetocaloric
properties of CoMnGe1-xGax systems for 0 x 0.1

2016

67)

Şeyda HORZUM ŞAHİN

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Katkılı metal oksit ince filmlerin yapısal
ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

Investigation of structural and optical properties of
doped metal oxide thin films

2016

66)

Ulaş KÜRÜM

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Vanadyum oksit nanoyapıların doğrusal olmayan optik özellikleri

Nonlinear optical properties of vanadium oxide nanostructures

2016

65)

Ahmet KARATAY

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Aza-bodipy bileşiklerine ağır atom bağlanmasının doğrusal olmayan
soğurma, floresans ve ultra hızlı spektroskopik özelliklerine etkisi

Effects of heavy atom binding to aza-bodipy compounds on
nonlinear absorption, fluorescence and ultrafast spectroscopic properties

2015

64)

Eren ŞAHİNER

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Paleosismolojik çalışmalarda TL/OSL ve ESR yöntemlerinin
kullanılması: Kütahya-Simav ve Kuzey Anadolu fay hattı

TL/OSL and ESR methods used in paleoseismology studies:
Kütahya-Simav and North Anatolian fault zone

2015

63)

Sibel GÜRAKAR

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Püskürtme yöntemiyle büyütülen katkılı
SnO2/Si heteroeklemlerin incelenmesi

The investigation of doped SnO2/Si heterojunctions
grown by spray pyrolysis method

2015

62)

Mustafa DOĞAN

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Pulslu lazer ve led uyarmalı lüminesans okuma başlığı
tasarımı ve tarihlendirme çalışmalarında kullanılması

Pulsed laser and led stimulated luminescence reading head
design and its applications in dating studies

2014

61)

Daryoush TALATI

Doç. Dr.
Refik TURHAN

Köşegenleştirilebilir olmayan anakatsayılı iki bileşenli
burgers denklem sistemlerinin simetri sınıflandırması

Symmetry classification of two component burgers
systems with nondiagonalizable main coefficient matrix

2013

60)

Ercüment YÜZÜAK

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Çok tabakalı ince filmlerin yapısal, elektriksel, manyetik
özelliklerinin incelenmesi ve spintroniğe uygulanması

The investigation of multi layer film of structural, electrical
and magnetic properties and applied to spintronic

2013

59)

Fulya BAĞCI

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Fotonik kristal dalga kılavuzları ve yavaş ışık elde edilmesi

Photonic crystal waveguides and slow light generation

2013

58)

Mustafa SİVASLIGİL

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

Milli kızılötesi atmosferik arkaplan modelleme yazılımı ve Türkiye kızılötesi atmosferik arkaplan modeli

National infrared atmospheric background modeling software and infrared atmospheric background model of Turkey

2013

57)

Pınar IŞIK

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Selenyum ve sülfür bileşikli bazı yarıiletkenlerin doğrusal olmayan optik özellikleri

Nonlinear optical properties of some semiconductors with selenium and sulfhur compounds

2013

56)

Sezen TEKİN

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Bodipy ve aza-bodipy bileşiklerinin iki foton soğurma, floresans ve ultra hızlı spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Two photon absorption, fluorescence and ultrafast spectroscopic properties of bodipy and aza-bodipy components

2013

55)

Yeşim MOĞULKOÇ

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Bazı ikili ve/veya üçlü alaşımların temel fiziksel özelliklerinin yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile incelenmesi

Investigation of basic physical properties of some binary and/or ternary alloys via density functional theory

2013

54)

Özlem KARSLI

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Parçacık hızlandırıcılarında hızlandırıcı RF dalga üretim, taşınım ve kontrol sistemlerinin tasarımı

Design of producing, transportation and control systems of accelerant RF waves in particle accelerators

2012

53)

Avni AKSOY

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Doğrusal hızlandırıcılarda kararsızlıkların incelenmesi ve optimizasyonu

Investigation and optimization of instabilities in linear accelerators

2011

52)

Bora KETENOĞLU

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

GeV enerjili elektron-pozitron çarpıştırıcıları ve SASE serbest elektron lazerleri için doğrusal elektron hızlandırıcılarının optimizasyonu

Optimization of linear electron accelerators for GeV scale electron-positron colliders and SASE free electron lasers

2011

51)

Çağıl KADEROĞLU

Prof. Dr.
Ş. Bora ALKAN

IV-A grubu yarıiletken yüzeyleri üzerine tutunan organik moleküllerin atomik ve elektronik özellikleri

Atomic and electronic properties of organic molecules adsorbed on group IV-A semiconductor surfaces

2011

50)

Didem KETENOĞLU

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

Duvar düzensizliğinin iletkenliğe etkisinin incelenmesi

Study of wall roughness effect on conductivity

2011

49)

Nermin DOĞAN

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Metal koordineli bazı porfirinlerin çizgisel olmayan optik özellikleri

Nonlinear optical properties of some porphyrins with metal complexes

2011

48)

Şeyhmus AKASLAN

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Majorana nötrinolarının fenomenolojisi

Phenomenology of Majorana neutrinos

2011

47)

Figen ÖZYURT KUŞ

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Bakır oksit/çinko oksit heteroeklem yapıların elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

Electrical and optical properties of copper oxide/zinc oxide/ATO heterojunction devices

2010

46)

Mustafa YÜKSEK

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Selenyum bileşikli bazı yarıiletkenlerin çizgisel olmayan optik özellikleri

Nonlinear optical properties of some semiconductors with selenium compounds

2010

45)

Süheyla YÜCE

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Nikel ve kobalt tabanlı heusler alaşımlarının manyetik, ısısal, elektriksel ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of magnetic, termal, electrical and magnetocaloric effect of nickel and cobalt based heusler alloys

2010

44)

Ülkü Rabia YÜCE

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Diş ve kemik örneklerinin lüminesans tekniklerde geriye dönük (Retrospektif) dozimetre olarak kullanımının geliştirilmesi

Development of using tooth and bone samples as retrospective dosimeter in luminescence techniques

2010

43)

Yeşim AKGÜN

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Düşük enerjili plazma odak füzyon cihazı yapımı ve nötronik ölçümler

Construction and neutronic measurements in a low-energy plasma focus fusion device

2010

42)

Keziban USTA

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

Düzensiz iki ve üç boyutlu metalik sistemlerde manyetik alanla iletkenlik değişiminin (magnetoresistance) sayısal hesabı

Numeric magnetoresistance calculations in disordered two and three dimensional metallic systems

2009

41)

Mehmet KOŞAL

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Anadolu'da bulunan bazı arekeolojik eserlerin lüminesans yöntemi kullanarak tarihlendirilmesi

Dating of some archeological traces in Anatolia by using method of luminescence

2009

40)

Nurcan YILDIRIM

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Bakır oksit/titanyum dioksit heteroeklem yapıların elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

The investigation of electrical and optical properties of copper oxide/titanium dioxide heterojunction devices

2009

39)

Zeynep AYDUĞAN

Prof. Dr.
Ş. Bora ALKAN

Silisyum yüzeyinde toplanan atom veya molekülün atomik ve elektronik özellikleri

Atomic and electronic properties of atom or moleculer adsorbed on Si surface

2009

38)

Aylin YALÇIN SARIBEY

Prof. Dr.
Çelik TARIMCI

Ateşli silahlar ile yapılan atışlar sonrası hedef yüzeyler üzerinde oluşan atış artıklarının incelenmesi

A study of gun shot residue on target surfaces after discharging the firearms

2008

37)

Ebru SAĞIROĞLU TOPALLI

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Mikro elektro mekanik sistemler (MEMS) için vakum paketleme

Vacuum packaging for micro-electro-mechanical systems (MEMS)

2008

36)

Levent SELBUZ

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

İki higgs dubletli modellerde ve minimal süpersimetrik standart modelde CP-bozulumu

CP-violation in two higgs doublet models and minimal supersymmetric standard model

2008

35)

Mehmet Altay ATLIHAN

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Ege çöküntü sistemindeki bazı deprem izlerinin lüminesans yöntemiyle incelenmesi

The examination of some fault lines at the aegean graben system with luminescence method

2008

34)

Osman PAKMA

Prof. Dr.
Necmi SERİN

Metal/TiO2/c-Si/metal yapılarında yüzey şartlarının elektriksel belirtkenler üzerindeki etkisi

The effects of surface states on the electrical characteristics of metal/TiO2/c-Si/metal structure

2008

33)

Şinasi Barış EMRE

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

La1-xRxMn2Si2 (R: Pr,Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Ce) alaşımlarının hacimsel (bulk), şerit ve nano yapılarının, kristal yapılarının,manyetik, direnç, ısı sığası ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

The investigations of crystal structure, magnetic, resistivity, heat capacity and magnetocaloric properties of bulk, ribbon and nano structures of La1-xRxMn2Si2 (R=Pr,Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Ce) alloys

2008

32)

Tayfun UZUNOĞLU

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

II-VI yarıiletken nanoparçacık içeren organik langmuir-blodgett ince filmlerin özelliklerinin incelenmesi

2008

31)

Binnur TUĞLUOĞLU

Prof. Dr.
Haluk MUTLU

Yoğunluk fonksiyoneli teorisi ve uygulamaları

Density functional theory and its applications

2007

30)

Şenay YİĞİT

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Türk hızlandırıcı kompleksi projesi kapsamında sase ve osilatör modda serbest elektron lazerinin genel tasarımı

General design of free electron lasers in sase and oscillator modes in frame of Turkish accelerator complex project

2007

29)

Kurtuluş ÖZTÜRK

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Türkiye'de meteorolojik radar yağış ölçümleri ve MM5 sayısal model tahminlerinin farklı istatistiksel ayar teknikleri kullanılarak iyileştirilmesi

Improvement of accuracy of meteorological radar rainfall estimates and MM5 numerical model forecasts in Türkiye using different adjustment techniques

2006

28)

Öznur ÇAKIR

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

HfFe6Ge6 tipi intermetalik bileşiklerin magnetik özelliklerinin incelenmesi

The investigations of the magnetic properies of HfFE6Ge6 intermetallic compounds

2006

27)

Semra GÜNDÜÇ

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Elektron-pozitron ve elektron-foton çarpıştırıcılarında süpersimetri parametre uzayının incelenmesi

Supersymmetry parameter space studies in electron-pozitron and electron-photon colliders

2006

26)

Aslı KARAKAŞ

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Verici ve alıcı grupları içeren aromatik organik maddelerin yapısal ve çizgisel olmayan optik özellikleri

The structural and nonlinear optical properties of donor and acceptor substituted aromatic organic compounds

2005

25)

Celal Tuğrul ZEYREK

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Çok çekirdekli homo ve hetero metal komplekslerinin kristal yapılarının ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of the crystal structure and magnetic properties of home and hetero polynuclear metal complexes

2005

24)

Deniz YILMAZ

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Kütleli nötrino fiziği

Massive neutrino physics

2005

23)

Hamdi DAĞISTANLI

Prof. Dr.
Haluk MUTLU

Yüksek basınç altında metallerde oluşan yapısal faz geçişleri

High pressure induced structural phase transitions in metals

2005

22)

İlker DİNÇER

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

RMn2-xTxX2 (R: Hafif nadir yer elementi, T: Fe, Co, X: Si, Ge) alaşımlarının kristal ve manyetik yapılarının X-ışını ve nötron toz kırınımı ile incelenmesi

The investigations of crystal and magnetic structures of RMn2-xTxX2 (R: Light pare-earth element, T: Fe, Co, X: Si OR Ge) alloys by x-ray and neutron powder diffractions

2005

21)

Yakup KALAYCI

Prof. Dr.
Haluk MUTLU

Enerji dağınımlı X-ışını floresans (EDXRF) ile bileşiklerdeki kimyasal kaymanın incelenmesi

Investigation of the chemical shift in compounds by means of energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)

2005

20)

Turan OLĞAR

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Girişimsel anjiyografide optimum doz ölçüm yöntemlerinin görüntü kalitesine bağlı olarak geliştirilmesi

Development of optimum dose measurement techniques related to image quality in interventional angiography

2004

19)

Ekber GULİYEV

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

SEL gamma- çekirdek çarpıştırıcıları ile nükleer spektroskopi ve kollektif çekirdek uyarılmaları

Nuclear spectroscopy and collectice nucleus excitations with FEL-nucleus colliders

2002

18)

Murat PEDER

Prof. Dr.
Haluk MUTLU

Yoğunluk fonksiyoneli formalizminde metalik bağlama enerjilerinin hesaplanması

Calculation of the metallic cohesive energies within the density functional formalism

2002

17)

Selçuk KEVRAN

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

R1-xR'xMn2Ge2 intermetalik bileşiklerin kristal yapı ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of the crystal structure and magnetic properties of R1-xR'xMn2Ge2 intermetallic compounds

2002

16)

Uğur ERKARSLAN

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Standart model ve minimal süpersimetrik standart model'de elektrik dipol momenti hesaplamaları

Electric dipol moment calculations in standard model and minimal supersymmetric standard model

2002

15)

Ebru KAVLAKOĞLU

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Çok çekirdekli nikel ve bakır komplekslerinin kristal yapılarının ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of the crystal structure and magnetic properties of polynuclear nickel and copper complexes

2001

14)

Hülya KARA SUBAŞAT

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Çok çekirdekli geçiş metali komplekslerinin kristal yapılarının ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of crystal structure and the magnetic properties of polynuclear transition metal complexes

2001

13)

Serdar KARADENİZ

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Al/SnO2/p-Si/Al yapılarında yüzey şartlarının elektroniksel iletkenliğe etkisi

The Effect of surface conditions on electronic transportation mechanism of Al/SnO2/P-Si/Al structure

2001

12)

Metin KANTAR

Prof. Dr.
Ayla ÇELİKEL

Yüksek enerjili hadron çarpıştırıcılarında lepton ve kuarkların kompozitliğinin aranması

A Search for compositeness of leptons and quarks at high energy hadron colliders

2000

11)

Nurcan ÖZTÜRK

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Nötrino kütlesine cebirsel yaklaşım

Algebraic approach to neutrino mass

2000

10)

Nihat TUĞLUOĞLU

Prof. Dr.
Haluk MUTLU

Sıkı-paketlenmiş metalik sistemlerin elektronik band yapılarının belirlenmesi

Determination of electronic band structures of close-packed metallic systems

1999

9)

Oktay YILMAZ

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Foton-proton çarpıştırıcılarında polarizasyon olayları

Polarization phenomena in the gamma-proton collision

1999

8)

Ayfer KANDEMİR

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Minimal süpersimetrik standart model ve yüksek enerjili foton-proton çarpışmaları

Minimal supersymetric standart model and high energy foton-proton collisions

1997

7)

Mehmet KABAK

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Bazı çok çekirdekli schiff baz komplekslerinin kristal yapılarının çözümlenmesi ve magnetik özelliklerinin araştırılması

Crystal structure determination and magnetic propertie of some complexes formed by polynuclear schiff-bases

1996

6)

Niyazi MERİÇ

Prof. Dr.
Nuray BÜGET

Monte Carlo hesaplarının saçılma kesri ve doz ölçümlerine uygulanması

Application of Monte Carlo calculations to the scatter fraction and dose measurement

1996

5)

Ayhan ELMALI

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Bazı schiff bazlarının, nikel ve demir ile vermiş olduğu bileşiklerin kristal yapılarının çözümlenmesi ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi

The Determination of crystal structures of the compound formed by some schiff-bases with wickel and iron and investigation of some of their physical properties

1993

4)

Ş. Bora ALKAN

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

Korrelasyon fonksiyonu yöntemiyle mobilite hesabı ve fononların katkısının incelenmesi

The calculation of mobility by the correlation function method and investigation of the contribution of phonons

1993

3)

Ömer YAVAŞ

Prof. Dr.
Nuri AKKAŞ

Lineer ve lineer olmayan örgü titreşimleri ve örgülerde kaos analizi

Linear and non linear lattice vibrations and chaos analysis in lattices

1992

2)

S. Tülay SERİN

Prof. Dr.
Arsın AYDINURAZ

Amorf silisyum güneş pillerinde "degrading" olayının incelenmesi

Degradation of amorphous silicon solar cells

1988

1)

Ali Ulvi YILMAZER

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Relativistik iki-cisim problemi ve onun süpersimetrik genelleştirilmesi

Relativistic two-body problem and its supersymmetric extension

1987

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Sıra Numarası

Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Adı (Türkçe)

Tez Adı (İngilizce)

Bitiş Yılı

225)

Şeyma Cemile BİÇER

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Osilatör modda serbest elektron lazerleri için optik kavite bileşenlerinin optimizasyonu ve tasarımı

Optimization and design of optical cavity components for fel-oscillator facilities

2019

224)

Ece Pınar DEMİRCİ

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

TARLA tesisindes süperiletken RF kavitelerin ve soğutma sistemlerinin kurulum ve test süreçlerinin analizi

Analysis of installation and Commisioning processes of superconductıng RF cavities and cooling system of TARLA facility

2018

223)

Elif ÖZTÜRK

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Püskürtme yöntemiyle büyütülen sn katkılı zno filmlerin elektriksel özelliklerinin incelenmesi

The investigation of electrical properties of sn dobed zno deposited by means of spray method

2017

222)

Emir ENÖNLÜ

Prof. Dr.
İlker DİNÇER

Mikro manyetik soğutucularda kullanılacak ni-mn tabanlı manyetik ince filmlerin üretimi ve bunların yapısal, manyetik ve manyetik soğutma özelliklerinin incelenmesi

For micro magnetik refrigerator,ni-mn based magnetic thin films production and investigation of their structural, magnetic and magnetic cooling poperties

2017

221)

Emre COŞGUN

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

TARLA tesisi enjektör hattı vakum ihtiyacı, tasarımı ve uygulamaları

Vacuum requirement, design and applications on injector line of TARLA facility

2017

220)

Mert Miraç ÇİÇEK

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Ni-(mn-al)-ın heusler alaşımlarının yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of structural, magnetic and magnetocaloric properties of ni-(mn-al)-in heusler alloys

2017

219)

Senem SARITAŞ

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Ni-(Mn, Cu)-İn heusler alaşımlarının yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of structural, magnetic and magnetocaloric properties of Ni-(Mn-Cu)-In heusler alloys

2017

218)

Öznur ÇAPRAZ

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Elektromanyetik dalgaların yüzey düzeni değiştirilmiş fotonik kristallerdeki davranışı

The behaviour of elektromagnetic waves in photonic crystals with modified surface order

2017

217)

Yakup ÜNAL

Prof. Dr.
İlker DİNÇER

Nimn1-xtxge (t=v ve ti) alaşımlarının yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of structural, magnetic and magnetocaloric properties of nimn1-xtxge (t=v ve ti) alloys

2017

216)

Birkan ÇETİN

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Hiperbolik metamalzemeler

Hyperbolic metamaterials

2016

215)

Fuat Server SAKUÇOĞLU

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Çeşitli ticari cam örneklerinin dozimetrisi için karşılaştırılmalı lüminesans çalışması

Comparative luminescence study of various commercial glass samples for dosimetry

2016

214)

İbrahim KESKİN

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Mühimmat depoları yer seçimi için coğrafi bilgi sistemleri ve çok kriterli karar verme yöntemleri destekli bir model önerisi

A model proposal for ammunition depot facility location selecti̇on based on geographical information systems and multi-creteria decision-making method

2016

213)

Meryem ALP

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Süperiletken "racetract" bobinlerde ve bobin "stack" yapılarında alternatif akım kayıpların sonlu elemanlar yöntemi ile araştırılması

Investigation of ac losses of superconducting racetrack coil and structure of coil stack with finite element method

2016

212)

Turan ŞAHMARAN

Turan OLĞAR

Farklı radyolojik incelemelerde pediatrik radyasyon dozlarının belirlenmesi

Determination of pediatric radiation doses at different radiological examinations

2016

211)

Tuğçe DEMİRSOY

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Yapay periyodik yapılarda ışığın davranışının sayısal ve deneysel çözümlenmesi

Numerical and experimantal analysis of behaviour of light in artifical periodic structures

2016

210)

Batu CURA

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

Aktif karbon ve grafen esaslı süperkapasitörlerin farklı deşarj akımı ve iyon türlerindeki elektrolitler ile gösterdiği performans değişimleri

Performance dependencies of activated carbon and graphene based supercapacitors against to the change of discharge rates and electrolyte types

2015

209)

Doruk KÜÇÜKÇELEBİ

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Çoklu görüş alanına sahip kızılaltı görüntüleyici optik tasarımı

Optical design of a multi field of view infrared imager

2015

208)

Emine IŞIK

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Radyoterapi alan hastalarda integral doz farklılıklarının tedavi cihaz ve tekniklerine göre mosfet ve TLD dozimetrisi ile in vivo doz değerlerinin karşılaştırılması

Receiving radiation therapy patients comparison of in vivo dose values for dose distribution differences outside of the treatment volume according to different treatment devices and techniques using Mosfet and TLD dosimetry

2015

207)

Esra ARIKAN

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Planlarında Farklı Dozimetri Sistemleri Kullanılarak Hastaya Özel Kalite Kontrollerinin Karşılaştırılması

Comparison of The Patient Spesific Quality Assurance Methods Done by Using Different Dosimetric Systems for Intensity Modulated Radioterapy (IMRT) Treatment Plans

2015

206)

Hakan OT

Prof. Dr.
Necmi SERİN

Oksijen basıncının D.C. magnetron sputtering tekniğiyle büyütülen CuO filmlerin optiksel ve elektriksel özellikleri üzerindeki etkisi

The effect of the oxygen pressure on the optical and electrical properties of CuO films grown by D.C. magnetron sputtering technique

2015

205)

Hıkmat OSMAN

Turan OLĞAR

Birleşik bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (SPECT/CT) ile birleşik pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/CT) sistemlerinde tomografik görüntülere sistem yazılım parametrelerinin etkisinin incelenmesi

Investigation of the system software parameters effects on the tomographic images in the combined single photon emission computed tomography/ computed tomography (SPECT/CT) and combined positron emission tomography/ computed tomography (PET/CT) systems

2015

204)

Lutfi ERGÜN

Turan OLĞAR

Tanısal radyolojide kullanılan panel dedektörlerde gürültü analizi

Noise analysis in flat panel detectors used in diagnostic radiology

2015

203)

Merve GÜNDOĞMUŞ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Farklı bor bileşiklerinin dozimetrik özelliklerinin belirlenmesi ve retrospektif dozimetri alanında kullanımının incelenmesi

Investigation of dosimetric properties of different boron compounds and their usability in retrospective dosimetry field

2015

202)

Olgu GÜVENÇ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Meme koruyucu cerrahi sonrası boost tedavisinde konformal radyoterapi, IMRT ve Cyberknife robotik radyocerrahi tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması

Dosimetric comparison of the planning system of conformal radiotherapy, ıIMRT and Cyberknife robotic radiological surgery in the post-breast conserving surgery boost treatment

2015

201)

Ömer Faruk TOY

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

LED tabanlı yol aydınlatma armatürleri için optik tasarım

Optical design for LED based road lighting luminaires

2015

200)

Sanaz HENDİ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

TLD-600 (LiF-6:Mg,Ti) ve TLD-700 (LiF-7:Mg,Ti) dozimetrelerinin nötron dozuna duyarlılığının incelenmesi ve radyoterapide kullanılan lineer hızlandırıcı cihazlarında dozimetri amacı ile kullanılabilirliğinin araştırılması

Investigation of TLD-600 (LiF-6:Mg,Ti) and TLD-700 (LiF-7:Mg,Ti) dosemeters sensitivity to neutron dose and investigation of usability of TLD-600 and TLD-700 for the purpose of dosi̇metry in linear accelerator devices used in radiotherapy

2015

199)

Serdar ŞAHİN

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Radyoterapi uygulamalarında radyasyon dozunun berilyum oksit (BeO) dozimetreleri kullanarak osl yöntemi ile ölçülmesi

Measurement of radiation dose with the osl technique by using beryllium oxide (BeO) dosimeters in radiotherapy applications

2015

198)

Sinem KARACABAY

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Tüm vücut ışınlamalarında 6 MV ve 18 MV foton enerjilerinde doz dağılımlarının tedavi planlama sistemi ve in-vivo dozimetri ile karşılaştırılması

Comparison of dose distributions in treatment planning system and in-vivo dosimetry with 6 MV and 18 MV photon energies in total body irradiation

2015

197)

Ahmet GÜVEN

Turan OLĞAR

Farklı dijital radyolojik görüntüleme sistemleri için dedeksiyon kuantum etkinliği ve efektif dedeksiyon kuantum etkinliğinin ölçülmesi ve karşılaştırılması

Measurement and comparison of detective quantum efficiency and effective detective quantum efficiency for different digital radiography systems

2014

196)

Büşra ÖZ

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Tetra-arilazadipirometen ligand ve bordiflorür (BF2) komplekslerinin (aza-bodipy) doğrusal olmayan optik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of nonlinear optical properties of tetra-arylazadipyrromethene and its BF2 complexes (aza-bodipy)

2014

195)

Elif ÜNAL

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Film-ekran, dijitize film-ekran ve dijital radyografi sistemlerinde hasta dozu ve görüntü kalitesi optimizasyonu

Patient dose and imaging quality optimisation in screen-film system, digitalization of film and digital radiography

2014

194)

Göktuğ Gencehan ARTAN

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

Güdümlü sistemler için 1064 nm dalgaboyunda çalışan dört dilim algılayıcılı lazer spot izleyici tasarımı

Design of a 1064 nm wavelength laser spot tracker for guided systems with a four quadrant detector

2014

193)

Mahmut Anıl USLU

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Bilgisayarlı tomografide meme dozlarının ölçülmesi ve görüntü kalitesi ile birlikte değerlendirilmesi

Measurment and evalution of breast dose together with the image quality in computed tomography

2014

192)

Melik Emirhan TUNALIOĞLU

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Leptonik sektörde cp bozulumu

Cp violation in leptonic sector

2014

191)

Osman ÖZDEMİR

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Çizgi kusurlu fotonik kristal dalga kılavuzlarına ışığın bağdaştırılması

Coupling of light into line defect photonic crystal waveguides

2014

190)

Saba Arife BOZPOLAT

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Alternatif kütleçekim kuramlarında kütleçekimsel dalgaların incelenmesi

Analysis of gravitational waves in the alternative theories of gravitation

2014

189)

Seda TEZCAN

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Fotonik kristal algılayıcıların tasarlanması ve sayısal çözümlenmesi

Design and numerical analysis of photonic crystal sensors

2014

188)

Seval DÖNERTAŞ

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

LiNbO3 tabanlı şiddet kipleyicisi tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu

Design, fabrication and characterization fo LiNbO3 based intensity modulator

2014

187)

Taha ERDOĞAN

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Tomoterapi ile tedavilerde hedef dozun farklı dozimetrik sistemler ile incelenmesi

Investigation of the target dose with different dosimetric systems in treatments with tomotheraphy

2014

186)

Zhaleh HAJIPOURAN BENAM

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Parçacık hızlandırıcılarında manyeto-optik sistemlerin fiziği ve tasarımı

The physics and design of the magneto-optic systems in particle accelerators

2014

185)

Aslı AYKEN

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Titanyum oksit (TiO2) nanokompozitlerin doğrusal olmayan optik özellikleri

Nonlinear optical properties of titanium oxide (TiO2) nanocomposites

2013

184)

Aytaç BARIŞ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Grafit katkılı kurşun kalemlerin geriye dönük dozimetre olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi

Investigation of the use of graphite doped pencils as retrospective dosimeter

2013

183)

Begüm TEKİNER

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

THM kızılötesi sel tesisinde lazer taşınım hatları tasarımı

Design of laser transport lines in THM infrared fel facility

2013

182)

Bilge Banu KÖK SAYAR

Doç. Dr.
Refik TURHAN

Dinamik sistemlerde çoklu-hamiltonsal entegre edilebilirlik

Multi-hamiltonian integrability in dynamical systems

2013

181)

Buket TAŞDİZEN

Prof. Dr.
Handan OLĞAR

Hidrofobik-polar model protenlerin konformasyon uzaylarının incelenmesi

Investigation of the conformational space of hydrophobic-polar model proteins

2013

180)

Elif AKHÜSEYİN

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Tetraarilazadipirometen bileşiklerinin metal komplekslerinin doğrusal olmayan optik özelliklerinin incelenmesi

Nonlinear optical properties of metal complexes of tetraarylazadipyrromethene compounds

2013

179)

Funda YILDIRIM

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Büyük kalibre mühimmatta kullanılan barutların geometrik şekil değişiminin namlu iç basıncı ve namlu çıkış hızı üzerindeki etkisi

The effect of geometric changes of propellants which used in large caliber weapons on barrel pressure and muzzle velocity

2013

178)

Gökhan KURT

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Lityum niyobat tabanlı periyodik dielektrik yapıların üretimi ve optik çözümlenmesi

Production and optical analysis of lithium niobate based periodic dielectric structures

2013

177)

İdil ARSLAN

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

THM kızılötesi SEL tesisinde lazer demetleri için güç ve enerji ölçümlerinin incelenmesi

The investigation of the measurements of power and energy for laser beams in TAC İR FEL facility

2013

176)

Nihan SİPAHİ

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

İçe girintili ve dar aralıklı klaystron kavitesinin eşdeğer devre özellikleri ve kalite faktörü

Equivalent circuit properties and quality factor of a narrow gap reentrant klystron cavity

2013

175)

Taylan SİPAHİ

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

İçe girintili ve dar aralıklı klaystron kavitesinin rezonans frekansı hesabı

Resonance frequency calculation of a narrow gap reentrant klystron cavity

2013

174)

Tuğçe YİĞİT

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Çinko oksit (ZnO) nanokompozitlerin doğrusal olmayan optik özellikleri

Nonlinear optical properties of zinc oxide (ZnO) nanocomposites

2013

173)

Yeşim DİLDAR

Prof. Dr.
Barış AKAOĞLU

Fotonik kristal dalga kılavuzu temelli küçük optik filtrelerin tasarlanması ve sayısal çözümlenmesi

Design and numerical analysis of photonic crystal waveguide based compact optical filters

2013

172)

Yusuf TUTEL

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Porfirine bağlanan bordipirometen (BODİPY) bileşiğinin doğrusal olmayan optik özelliklere etkisi

Nonlinear optical properties of BODİPY-porphyrin compounds

2013

171)

Zeynep GÜNDÜZ

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Püskürtme yöntemiyle büyütülen Cu katkılı ZnO filmlerin optiksel özelliklerinin incelenmesi

The investigation of optical properties of Cu doped ZnO deposited by means of spray method

2013

170)

Betül KÜÇÜKÖZ

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Aza-BODIPY bileşiklerinin ultra hızlı spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Ultrafast spectroscopic properties of Aza-BODIPY components

2012

169)

Birhan UĞUZ

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Aza-bodipy bileşiklerinin iki foton soğurma ve floresans özellikleri

Two photon absorption and fluorescence properties of aza-bodipy components

2012

168)

Canan MUTLUCA

Doç. Dr.
Eyüp DUMAN

Co1-xTxMnSb (T= Cu, Cr) alaşımlarının manyetokalorik özelliklerinin deneysel ve teorik incelenmesi

Experimental and theoretical investigation of magnetocaloric properties of Co1-xTxMnSb (T= Cu, Cr) alloys

2012

167)

Emrah ÇAM

Prof. Dr.
Necmi SERİN

D.C. magnetron sputtering yöntemiyle bakir oksit filmlerin büyütülmesi

The growth of copper oxide films by D.C. magnetron sputtering method

2012

166)

Ender AKDOĞAN

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Hızlandırıcılara dayalı undulatör ve wiggler magnet ışınımlarının spektral özelliklerinin incelenmesi

Investigation of spectral characteristics of accelerator based undulator and wiggler magnet radiations

2012

165)

İsmail FINDIKLI

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Bilgisayarlı tomografide yetişkin ve çocuk hastalar için farklı sistemlerde uygun klinik protokollerin saptanması

Investigation for optimal clinical protocols of adult and pediatric patients in different CT systems

2012

164)

Kerime AKDUR

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Mamografi sistemlerinde optimum film/ekran kombinasyonlarının saptanması

Optimisation of film/screen combinations for mammography systems

2012

163)

Oğuz YILDIRIM

Prof. Dr.
İlker DİNÇER

Mn yerine Ti eklenmesinin comnge alaşımının yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin üzerine etkisinin incelenmesi

The investigation of the effect of the substitution of Ti for Mn on the structural, magnetic and magnetocaloric properties of comnge alloy

2012

162)

Onur TOZKOPARAN

Doç. Dr.
Eyüp DUMAN

Farklı ısıl işlem uygulamalarının comn1-xvxge

The effect of different heat treatment applications that's on structural,magnetic and magnetokaloric properties of

2012

161)

Ömer Osman UYAR

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren lojistik firmalar için araç seçimi

Vehicle selection for logistics firms operating in the transportation sector

2012

160)

Selçuk SEYHUN

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

Kaçak ışınların analizi, istenmeyen etkilerinin yazılım destekli pratik çözüm yöntemleriyle giderilmesi ve yazılım modelinin üretilen prototipler üzerinden alınan ölçümlerle doğrulanması

A study on analysis of stray light, reduction of unwanted stray light effects with software aided practical applications and verification of software model with measurements from manufactured prototypes

2012

159)

Şirin UZUN

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Sol-gel yöntemiyle büyütülen indiyum katkılı çinko oksit filmlerin elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

The electrical and optical properties of in-doped zinc oxide films by sol-gel method

2012

158)

Ahmet KARATAY

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

In0.15Ga0.85Se tek kristalinin ve amorf yapıdaki ince filmlerinin doğrusal olmayan optik özellikleri

Nonlinear optical properties of In0.15Ga0.85Se single crystal and its amorphous thin films

2011

157)

Aylin KARAGÖZ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Grafit katkılı kurşun kalemlerin dozimetrik özelliklerinin ve lüminesans hassasiyetlerinin incelenmesi

Investigation of dosimetric properties and luminescence sensitivity of graphite dopped pencils

2011

156)

Aylin ÖZTÜRK

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Kızılötesi dedektör teknolojilerinin incelenmesi ve kritik parametrelerin dedektör verimliliği açısından analizi

Examination of infrared sensor technologies and analysis of critical parameters for detector effiency

2011

155)

Beyza AKARCA

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Geniş bant (1-12um) teleskopik kızılaltı görüntüleyici optik tasarımı

Optical design of broadband (1-12 ?m) telescobic infrared imager

2011

154)

Çağla AKSOY

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

(In10Ga90)Se yarıiletken kristalinin ve amorf ince filmlerinin doğrusal olmayan optik soğurma özellikleri

Nonlinear optical absorption properties of semiconductor crystals (In10 Ga90)Se and its amorphous thin films

2011

153)

Erbil Murat AYDIN

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Holmiyum katkılı indiyum selen tek kristalinin ve amorf yapıdaki ince filmlerinin çizgisel olmayan soğurma özellikleri

Nonlinear absorption properties of holmium doped indium selenide single crystal and its amorphous thin films

2011

152)

Ercan AYDIN

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Notch filtre tasarımı

Notch filter design

2011

151)

Ersin KAMBERLİ

Turan OLĞAR

Medikal görüntülemede kullanılan radyografik monitörlerin görüntü performansının değerlendirilmesi

Assessment of display performance of radiographic monitors used in medical imaging

2011

150)

Gül Bayramiye ÖZPEK

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Lüminesans tarihlendirmede eşdeğer dozu etkileyen parametreler

Parameters that affect equivalent dose in luminescence dating

2011

149)

Melike ARSLAN

Prof. Dr.
İlker DİNÇER

Langmuir-Blodgett (LB) yöntemi ile elde edilen çeşitli CdS ve Pb ince filmlerinin fiziksel özelliklerinin elektrik kuvvet mikroskobu (EKM) ile incelenmesi

Investigation of physical properties of some CdS and Pb thin films prepared by Langmuir-Blodgett (LB) method by using electric force microscopy (EFM)

2011

148)

Metin PEKGÖZ

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Elemanter parçacık fiziğinde spin

Spin formalism in elemantery particle physics

2011

147)

Nihal Öykü KABUKÇU

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Süperiletken parçacık hızlandırıcıları için soğutma sisteminin fiziği ve işletimi

The physics and operation of cryogenic system for superconducting particle accelerators

2011

146)

Türkan ÜSTÜN

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

Kuantum nokta temelli bellek yapılarda kuantum noktalarının elektronik özelliklerinin derin seviye geçiş spektroskopisi ile belirlenmesi

Detection of electronic structure of quantum dots based on flash memory structures via deep level transient spectroscopy

2011

145)

Altuğ UÇAR

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Geniş bant (3-12 ?m) atermal kızılaltı görüntüleyici optik tasarımı

Optical design of broadband (3-12 ?m) athermal infrated imager

2010

144)

Aysun ARSLAN

Prof. Dr.
Necmi SERİN

Sol-jel yöntemiyle büyütülen kalay oksit filmlerin elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

The investigation of electrical and optical properties of tin oxide films growth by sol-jel method

2010

143)

Çiğdem Güliz SEVGÜL

Prof. Dr.
İlker DİNÇER

SmMn2-xFexGe2 (x=0.05 and 0.10) ve SmMn2-xCoxGe2 (x=0.05, 0.10, 0.15 and 0.20) alaşımlarının manyetodirenç ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of the magnetoresistance and magnetocaloric properties of the SmMn2-xFexGe2 (x=0.05 and 0.10) and SmMn2-xCoxGe2 (x=0.05, 0.10, 0.15 and 0.20)

2010

142)

Eren ŞAHİNER

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Doğal radyoaktif izotoplarda gerçek çakışma etkisi

True coincidence effects in natural radioactive isotopes

2010

141)

Esra KÖSE

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Gama spektrometik yöntem ile toryumca zengin malzemelerdeki 226Ra ve 238U aktivite ölçümlerinde kullanılan analitik piklere spektral girişim yapan γ-ışınlarının incelenmesi

Investigation of spectral interference gamma-ray emissions to the analytically peaks used in measurement of Ra-226 and U-238 in materials rich in thorium by gamma-ray spectrometry

2010

140)

Gizem DURAK

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

CoMnGe1-xGax sistemlerinin 0 x 0.1 bileşikleri için yapısal, ısısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of structural, termal, magnetic and magnetocaloric properties of CoMnGe1-xGax systems for 0 x 0.1

2010

139)

Hakan ALABOZ

Prof. Dr.
Handan OLĞAR

Hidrofobik-polar model proteinlerin farklı yüzeylere adsorpsiyonunun incelenmesi

Investigation of the adsorption of hydrophobic-polar model proteins on different surfaces

2010

138)

Kerem DURUER

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Foton dedektörleri ve kişisel dozimetrelerin X-ışınları ve Cs-137 ışınlayıcı ile yapılan kalibrasyonlarına yönelik protokollerin hazırlanması

Preparation the protocol of calibration of photon detectors and personal dosimeters by using the X-rays and Cs-137 irradiator

2010

137)

Murat YAVUZ

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Nano yapılı manyetik şeritlerin ve tozların yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of structural and magnetic properties of nanostructural magnetic ribbons and powders

2010

136)

Nurcan YANARCAN DOĞAN

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Yer gözlem uydularında yansıtıcı ve yansıma engelleyici optik kaplamalar

Reflective and anti-reflective optical coatings for earth observation satellites

2010

135)

Senem GÜCÜYENER ZALOĞLU

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

Özel geometriye sahip cisimlerin kızılaltı ışımalarının modellenmesi

Modeling of infrared radiation from targets which have a special geometry

2010

134)

Şölen YÜKSEL

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Dijital mamografi sistemlerinin kalite kontrol ve kabul testleri

Quality control and acceptance tests of digital mammography systems

2010

133)

Can MUTLUGELDİ

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Yoğunluk fonksiyonel teorisi ile Be ve Ti bazlı sistemlerin elektronik yapılarının incelenmesi

Investigation of electronic structures of Be and Ti based systems by density functional theory

2009

132)

Çağın GÜNEŞ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Lüminesans yöntemlerle gerçekleştirilen tarihlendirme çalışmalarında kullanılan örnek hazırlama tekniklerinin karşılaştırılması

Comparison of sample preparation techniques which are used in dating with luminescence methods

2009

131)

Erkan TİRYAKİ

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Dönü kararlı mermilerin aerodinamik katsayıları, kararlılık özellikleri ve yörünge hesaplamaları

Calculation of aerodynamic coefficients, stability properties and trajectory of spin-stabilized projectiles

2009

130)

Mustafa BİLSEL

Prof. Dr.
Handan OLĞAR

Elastin kökenli peptit zincirlerinin yapısal geçişlerinin incelenmesi

Investigation of the conformational transitions of elastin-based peptide chains

2009

129)

Sibel GÜRAKAR

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Antimon katkılı kalay oksit/bakır oksit/metal diyotların elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

The investigation of electrical and optical properties of antimony doped tin oxide/copper oxide/metal diodes

2009

128)

Alper Nazmi YÜKSEL

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Siklotron tipi hızlandırıcı kullanılarak radyoizotop üretimi ve bu radyoizotopların medikal/endüstriyel alanlarda kullanımı

Radioisotope production by the cyclotron type accelerator and utilization of these radioisotopes in medical/industrial areas

2008

127)

Ayşe Nur SOLMAZ

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Düşük seviyeli radyoaktivite ölçümü için kuyu-tipi Ge dedektörlü bir gama spektrometresinin 40-2000 keV enerji aralığında verim kalibrasyonunun yapılması

The efficiency calibration of a gamma-ray spectrometer with a well-type ge detector in the 40-2000 keV energy range for low-level radioactivity measurements

2008

126)

Ercüment YÜZÜAK

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Tb5Si2-xGe2-xT2x (T=Fe, Mn) alaşımlarının yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of structural and magnetic properties of Tb5Si2-xGe2-xT2x (T=Fe, Mn) alloys

2008

125)

Fulya BAĞCI

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

Nadir yer elementli ve/veya geçiş metalli fitalosyaninlerin çizgisel ve çizgisel olmayan optik özelliklerinin araştırılması

Investigation of linear and nonlinear optical properties of rare earth substituted and/or transition metal substituted phthalocyanines

2008

124)

Irmak ÖZGÜR

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Nanotüp ve nanotel yapılarının XRD ile karakterizasyonu

XRD characterizations of nanotubes and nanowires

2008

123)

İlkay ORDU ALTUNDAĞ

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Beyin tümörlerinde konformal radyoterapi

Conformal radiotherapy in brain tumours

2008

122)

Mehmet Ali ÖZDAĞ

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Yeni makromoleküler hekzakükürt katkılı hekza-ftalosiyanin-hekzaçinko(II) bileşiğinin çizgisel olmayan optik özelliklerinin araştırılması

Investigation of nonlinear optical properties of novel supramolecular heza-phthalocyaninato-hexazinc(II) with hexylthio substituents

2008

121)

Menend NAYMAN

Prof. Dr.
Fatma ERDOĞAN

PL yöntemiyle Milne problemi

The Milne problem with the PL method

2008

120)

Metin ARSLAN

Prof. Dr.
Gül YAĞLIOĞLU

İkinci harmonik üretim deneyinin kurulması

Setting up the second harmonic generation experiment

2008

119)

Mustafa DOĞAN

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Termik santral çevresinde radyasyon ve ağır metal kirliliklerinin tanımlanmasında çoklu değişken analizi ve GIS uygulaması

Multivariate analyses and GIS application in the definition of radiation and heavy metal pollution in the vicinity of thermic powerhouse

2008

118)

Müge TURAL

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Kırmızıaltı serbest elektron lazerlerinin temel ve uygulamalı araştırmalarda kullanımı

The use of infrared free elctron lasers in basic and applied sciences

2008

117)

Semih ENER

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Gd5Si2.05-xGe1.95-xSb2x sisteminin 2x=0, 0.01, 0.03, 0.05 ve 0.08 bileşikleri için yapısal ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of structural and magnetocaloric properties of Gd5Si2.05-xGe1.95-xSb2x system for 2x=0, 0.01, 0.03, 0.05 and 0.08 compounds

2008

116)

Sezen TEKİN

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Osilator SEL sisteminde optik kavite yapıları ve lazer kazanç mekanizmaları

Investigations on optical cavities and gain mechanisms for oscillator FEL system

2008

115)

Şahin UMSU

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Bazı organik bileşiklerin Z-tarama verilerinin incelenmesi

Investigation of Z-scan data of some organic compounds

2008

114)

Ulaş KÜRÜM

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

Bakır koordineli ftalosiyanin bileşiğinin optik sınırlama özelliklerinin araştırılması

Investigation of optical limiting properties of copper coordinated phthalocyanine compound

2008

113)

Yeşim CENGER

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Üçüncü nesil ve dördüncü nesil ışınım kaynakları için kullanılan magnetlerin ışınım karakteristiklerine etkilerinin incelenmesi

Investigation of the effects of magnets on the characteristics of third and fourth generation light sources

2008

112)

Ali Şimşek TEKEREK

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

LaMn2Si2 alaşımının nanoparçacıklarının manyetik ve yapısal özellikleri

Magnetic and structural properties of nanoparticles of LaMn2Si2 alloys

2007

111)

Çağıl KADEROĞLU

Prof. Dr.
Ş. Bora ALKAN

Si(001)yüzeyinin atomik ve elektronik yapısı

Atomic and electronic structure of the Si(001) surface

2007

110)

Çiğdem DUMAN

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Bilgisayarlı tek foton emisyonlu sistemlerde MTF ve DQE bulunması

Finding MTF and DQE in single photon emission systems

2007

109)

Feryal ÇAKIR

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Nükleer tıp'da planer ve tomografik görüntülerde nümerik değerlendirme

Numerical evaluation of planar and tomographic images in nuclear medicine

2007

108)

Onur EDE

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Sayısal çıkarma anjiografisinde radyasyon dozu-görüntü kalitesi optimizasyonu

Radiation dose-image quality optimisation of digital subtraction angiography

2007

107)

Sinem DALSUNA

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Prostat kanseri tedavisinde konvansiyonel ve konformal radyoterapi tekniklerinin karşılaştırılması

Comparison of conventional and conformal radiotherapy techniques in prostate cancer treatment

2007

106)

Süreyya YILDIZ

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Elektron demet tedavilerinde doku heterojenitelerinin ve yüzey düzensizliklerinin doz dağılımına etkisi

Effect of tissue heterogeneities and surface irregularities on dose distrubition in electron beam therapy

2007

105)

Tolga İNAL

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

X-ışını bilgisayarlı tomografisi (computed tomography-CT) tek ve çok-kesitli sistemlerde kalite kontrol testlerinin standartizasyonu

Standartization of quality control tests in single and multi-slice computed tomography

2007

104)

Zikriye ÖZBEK

Prof. Dr.
Hüseyin SARI

Kaliksaren maddelerinin ince film ve elektrik özellikleri

The thin film and electrical properties of calixaren materials

2007

103)

Ayça ÇAĞLAN

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Girişimsel kardiyoloji incelemelerinde hasta dozlarının farklı yöntemlerle ölçümü

Patient dose measurement in interventional cardiological examinations with different techniques

2006

102)

Bahaddin YAPRAK

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Radyoterapide pron ve supin kraniyospinal ışınlama tekniklerinin doz dağılımına etkisi

Effect of prone and supine cranospinal irradiation techniques on dose distribution in radiotherapy

2006

101)

Deniz ŞENER

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Sol-gel yöntemiyle hazırlanan metal oksit ince filmlerin elektriksel, yapısal ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

Electrical, structural and optical properties of metal oxide thin films deposited by sol-gel method

2006

100)

Elif ÖNAL

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Bazı girişimsel incelemelerde personel dozunun belirlenmesi

Assessment of medical staff radiation doses received in some interventional examination

2006

99)

Erdal ÇATAK

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Kütleçekim çekim teorisinde diferensiyel geometri yöntemleri

Differential geometry methods in gravitation

2006

98)

Gökçe BERKMEN

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Bazı floroskopik incelemelerde hasta ve çalışanların aldıkları radyasyon dozlarının saptanması

Patient and occuoational dosimetry in some fluoroscopic examinations

2006

97)

Özge HASANÇEBİ

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Sol-gel yöntemiyle hazırlanan bakır oksit ince filmlerin elektriksel, yapısal ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

Electrical, structural and optical properties of copper oxide thin films prepared by sol-gel method

2006

96)

Özlem KARSLI

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Hızlandırıcılara dayalı kızıl ötesi serbest elektron lazeri (IR-FEL) optimizasyonu

The optimization of accelerator based infrared free electron lasers (IR-FEL)

2006

95)

Öznur METE

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Parçacık hızlandırıcılarına dayalı ışınım kaynaklarının fiziksel karakteristikleri

The physical characteristics of accelerator based light sources

2006

94)

Ruziye ÇAKIR

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

R1-xR'xFe10Si2 intermetalik alaşımının yapısal ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of the structural and magnetic properties of R1-xR'xFe10Si2 intermetalic alloy

2006

93)

Seda AKSOY

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Gd5Si2-yGe2-yGa2y alaşımının yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of structural and properties of Gd5Si2-yGe2-yGa2y alloy

2006

92)

Aydın ALTINKESER

Prof. Dr.
Fatma ERDOĞAN

Homojen olmayan ortamda ışıma transferi

Radiation transfer for in inhomogeneos media

2005

91)

Bora KETENOĞLU

Prof. Dr.
Necmi SERİN

Silisyumdan yapılmış metal/yarıiletken/metal sandeviç yapılarda uzay-yüküyle-sınırlı-akım (SCLC)

Space-charge-limited-current in metal/semiconductor/metal sandwich structure made of silicon

2005

90)

Fatih AÇIKEL

Prof. Dr.
Haluk MUTLU

LMTO yöntemi ile metallerin hacim modüllerinin hesaplanması

Calculation of the bulk moduli of metals within the LMTO method

2005

89)

Fatih Mehmet KILIÇ

Prof. Dr.
Haluk MUTLU

Biyolojik sistemlerde kuantum mekaniksel tünelleme

Quantum mechanical tunneling in biological systems

2005

88)

Hakan GÜRÜNLÜ

Prof. Dr.
Ş. Bora ALKAN

Kübik GaN (001) yüzeyinin elektronik yapısı

Electronic structure of the cubic GaN (001) surface

2005

87)

Hande BAŞ

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Sterotaktik radyocerrahi için küçük alanlarda 6 MV foton dozimetrisi

Small field 6 MV photon dosimetry for stereotactic radiosurgery

2005

86)

İlham BOLATOĞLU

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Girişim ve kırınım deneylerindeki son gelişmeler ve bunların kuantum mekaniksel incelenmesi

Recent developments in interference and diffraction experiments and their quantum mechanical examinations

2005

85)

Levent ATEŞ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Meme kanseri radyoterapisinde farklı ışınlama tekniklerinin karşı meme, akciğer ve kalp dozu üzerine etkisi

Breast cancer, irradiation techniques, contralateral breast dose, lung dose, heart dose

2005

84)

Nihal YILMAZ

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Polarize elektron-pozitron çarpışmalarında fizik

Physics at the polarised electron-positron colliders

2005

83)

Öznur TOPTAŞ

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

GSM (900/1800 MHz) yayınlarının kapsama analizi ve modellemeler

The coverage analysis and models for GSM (900/1800 MHz)

2005

82)

Pınar SEVGİ

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

RFe10-xNixSi2 intermetalik alaşımının yapısal ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of the structural and magnetic properties of RFe10-xNixSi2 intermetallic alloy

2005

81)

Selmin ENER

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Girişimsel radyoloji incelemelerinde hastaların aldıkları radyasyon dozuna klinik deneyimin etkisi

The effect of clinical experience to the radiation doses received by the patient in interventional radiological procedures

2005

80)

Songül BARLAZ

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Meme kanserinde internal mammary lenf nodu zincirinin elektron, foton ve mikst elektron-foton tedavilerinin doz dağılımının ve doz hacim histogramlarının karşılaştırılması

Dose distiribution and dose volume histogram comparison of electron, photon and mixed electron-photon irradiation of internal mammary chain lymph nodes in breast cancer

2005

79)

Şeyda HORZUM

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Kimyasal olarak kaplanmış Cu2O ince filmlerin yapısal, elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi

The determination of structural, optical and electrical characteristics of chemically deposited copper oxide thin films

2005

78)

Yasemin ÇELİK

Prof. Dr.
Necmi SERİN

Kimyasal yöntemle büyütülen çinko oksit ince filmlerin yapısal, optiksel ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi

The investigations of structural, optical and electrical properties of zinc oxide thin films grown by chemical method

2005

77)

Yasin GÜNGÖR

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

FM bandında (92.4 MHz) Ankara bölgesi için elektromagnetik alan şiddet dağılımının incelenmesi

Investigation of the distribution of electromagnetic field strength FM band (92.4 MHz) for Ankara

2005

76)

Zuhal GÜNER

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

ErCo10Mo2-xSix intermetalik alaşımının yapısal ve magnetik özellikleri

The crystal structure and magnetic properties of ErCo10Mo2-xSix intermetallic alloy

2005

75)

Adil ALTUNAY

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Radyoterapide kullanılan dar koruma blıoları altındaki doz dağılımları

Dose distribution under narrow shielding bloks in radiotherapy practice

2004

74)

Deniz GÜRLER

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Elektron-proton esnek saçılımlarında polarizasyon etkileri

Polarization effects in elastic electron-proton scattering

2004

73)

Devrim DEMİRAĞ

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisinde kalp tetkiklerinde foton azalım düzeltmesinin incelenmesi

Investigation of photon attenuation correction techniques for cardiac studies in single in single photon emission computed tomography

2004

72)

Didem ÇAKMAK

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

RCo10-xNixSi2 intermetalik alışımının yapısal ve magnetik özellikleri

The crystal structure and magnetic properties of RCo10-xNixSi2 intermetallic alloy

2004

71)

Emel KİLİT

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

RF liner hızlandırıcılarda parametre optimizasyon ve demet dinamiği

Parametre optimisation and beam dynamics in RF linear accelerators

2004

70)

Ercan GÜÇLÜ

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Konvansiyonel ve sayısal floroskopi sistemlerinde görüntü kalitesi ve hasta dozlarının ölçülmesinde standart protokollerinin çıkartılması

Establisment of standart protocols for measurement of image quality and patient doses in conventional and digital fluoroscopic systems

2004

69)

Evren PAZOĞLU

Prof. Dr.
Çelik TARIMCI

Organik ince filmlerin su yüzeyindeki davranışının incelenmesi ve Langmuir-Blodgett (LB) ince filmlerinin üretilmesi

Examining the behaviour of the organic thin films on the water surface and fabricating Langmuir-Blodgett (LB) thin films

2004

68)

Figen ÖZYURT

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Isisal tavlamanın püskürtme yöntemiyle elde edilmiş çinko oksit filmlerin elektriksel iletkenlik ve optiksel özelliklerine etkisi

The annealing effect on the electrical conductivity and optical properties of ZnO films deposited by spray pyrolysis method

2004

67)

Kadriye Esin NALÇACI

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Tau-Leptonu'nu içeren-Leptonik süreçler

Semi-Leptonic processes involving Tau Lepton

2004

66)

Mehmet KULOĞLU

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Tedavi planlamalarında farklı kalite kontrol protokolerinin uygulanması ve karşılaştırılması

Comparison and application of different treatment planning quality control protocols

2004

65)

Mine ERDEM ÖZGÜR

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

İnce filmlerin kalınlık ve optiksel sabitlerinin bulunması

Determination of optical constants and thickness of thin films

2004

64)

Miyase GÜLAY

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Girişimsel nöroradyoloji incelemelerinde hasta ve personelin aldığı radyasyon dozunun belirlenmesi

Radiation dose received by patient and staff during interventional neuroradiological examinations

2004

63)

Oya AKYOL

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Mamografik incelemelerde glandüler doku dozunun ve görüntü kalitesinin farklı sistemlerde ve ışınlama parametrelerinde ölçülmesi

Measurement of glanduler tissue dose and image quality on mammographic investigation at different exposure parameters and systems

2004

62)

Serap ZEYREK

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Tau leptonunu içeren leptonik süreçler

The leptonic processes involving the tau lepton

2004

61)

Şeyhmus AKASLAN

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Leptonların elektrozayıf etkileşimleri ve e+ e- ve ve saçılma süreçleri

Electroweak interactions of the leptons and e+ e- and ve scattering processes

2004

60)

Tansu ERSOY

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Alt tabaka sıcaklığının püskürtme yöntemiyle hazırlanan çinko oksit filmlerin elektriksel iletkenlik ve optiksel özellikleri üzerine etkisi

The effect of substrate temberature on electrical conductivity and optical properties of zinc oxide films prepared by spray pyrolysis method

2004

59)

Yeşim AKGÜN

Prof. Dr.
Fatma ERDOĞAN

Nötron transport teorisinde Hn yöntemi ve Milne problemine uygulanması

The Hn method in neutron transport theory and application to the Milne problem

2004

58)

Yusuf Korhan SELEK

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

Dünyaya göre eş zamanlı hareket eden iki haberleşme uydu sisteminin transporder kanalının girişim etkilerinin incelenmesi

Study of interference effects of two geosyncronous communication satellite system transponder channels

2004

57)

Ülkü Rabia YÜCE

Prof. Dr.
Niyazi MERİÇ

Monte Carlo hesaplarının diagnostik radyolojide doz ölçümlerine uygulanması

Application of Monte Carlo calculations to the dose measurement in diagnostic radiology

2004

56)

Zeynep AYDUĞAN

Prof. Dr.
Ş. Bora ALKAN

Sıvı alkali metal-metal alaşımlarının elektronik özelliklerinin sıcaklık ve konsantrasyon bağımlılığı

Temperature and composition dependence of electronic properties of liquid alkali metal-metal alloys

2004

55)

Arzu ADANALI

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Girişimsel radyolojide hasta dozların farklı anjiyografik sistemlerde karşılaştırılması

Comparison of interventional patient radiation doses, received at different angiographic systems

2003

54)

Aylin YALÇIN

Prof. Dr.
Çelik TARIMCI

Kalaşnikof ve G-3 marka tüfek mermilerinin dokularda fiziksel etkileri

Physical effects of kalashnikov and G-3 rifle shells on tissues

2003

53)

Elif AYDIN

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Mamografik incelemelerde ortalama glandüler doku dozunun farklı x-ışın demeti kalitelerinde saptanması

Detection of average glandular tissue dose for various x-ray beam quality in mammographic examinations

2003

52)

Ezgi OTRAR

Doç. Dr.
Bahar DİRİCAN

Lineer hızlandırıcı tedavi cihazlarında asimetrik kolimatörlerin dozimetresi ve klinik uygulaması

Dosimetry and clinical use of asymmetric collimators on linear accelerator treatment machines

2003

51)

Funda ERGİN

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

1,3-Bis(2-hidroksi-4-metoksibenzilideamino)propan-2-ol'un m-pirazolato-N,N' köprülü dimer nikel(II) kompleksinin kristal ve molekül yapısı

Crystal and molecular structure of a binuclear m-pyrazolato-N,N' bridged dinickel(II) complex of 1,3-Bis(2-hidroxy-4-methoxy-benzilideamino)propan-2-ol

2003

50)

Levent SELBUZ

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Standart ve süpersimetrik modellerde CP-bozunumu

Violation in standard and supersymmetric models

2003

49)

Okan ÇAMURSOY

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Kuantum mekaniğinde dolanık durumlar ve uygulamaları

Entangled states in quantum mechanics and its applications

2003

48)

Özge AMUTKAN

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Linak-halka tipli elektron-pozitron, elektron-proton ve elektron-çekirdek çarpıştırıcıları

Linac-ring type electron-positron, electron-proton and electron-nucleus colliders

2003

47)

Özkan KESİCİ

Prof. Dr.
Fatma ERDOĞAN

CN yöntemi, yeni yaklaşım yönteminin izotropik saçılmalı yarı uzay Albedo problemine uygulanması

CN method, the new approach method the application to the isotropic scattered half-space Albedo problem

2003

46)

Özlem YAŞAR

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Lineer elektron hızlandırıcısına dayalı serbest elektron lazerleri

Linac based free electron lasers

2003

45)

Şinasi Barış EMRE

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

La1-xTbxMn2Si2 intermetalik bileşiklerinin yapısal ve magnetik özellikleri

The Crystal structure and magnetic properties of La1-xTbxMn2Si2 intermetallic compounds

2003

44)

Burcu GERÇEK

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

LA1-xERxMN2Si2 alaşımlarının yapısal ve magnetik özellikleri

Structural and magnetic properties of the LA1-xERxMN2Si2 alloys

2002

43)

Ekber GULİYEV

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Kollektif çekirdek uyarılmaları ve SEL y-çekirdek çarpıştırıcıları ile nükleer spektroskopi

Nuclear collective excitations and nuclear spectroscopy with FEL y-nucleus colliders

2002

42)

Hicran TATLI

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

Eşzamanlamasız iletim modu ağlarının Türkiye'nin gelecekteki telekomünikasyon altyapısı açısından önemi

The Importance of ATM networks for Turkey's future telecommunication infrastructure

2002

41)

Nurcan YILDIRIM

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Al/ SnO2/ p-Si/ Al yapılarında ısısal tavlamanın yüzey durumlarına etkisi

The Effect of thermal annealing on interface states in Al/ SnO2/ p-Si/ Al

2002

40)

Tayfun UZUNOĞLU

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Kuantumlu alan teorisinde nötrino karışımı ve salınımları

Neutrino mixing and oscillations in quantum field theory

2002

39)

Tuncay YILDIZ

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

3-metoksifenil-salisilaldimin schiff bazının kristal yapısının ve moleküler şekillenim özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of the molecular conformational properties of schiff base 3-methoxyphenyl-salicylaldimine

2002

38)

Türkay TOKLU

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Farklı SPECT (bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisi) sistemlerinden elde edilen tomografik görüntü parametrelerinin standart yazılım (PIP) kullanılarak karşılaştırılması

Comparison of tomographic image parameters with a standard software (PIP) obtained from different SPECT (single photon emission computed tomography) systems

2002

37)

Yelda ELÇİM

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Girişimsel radyoloji incelemelerinde etkin doz hesabı ve radyasyon onkolojisinde stereotaktik radyocerrahi planlamaları

Effective dose calculations in intervetional radiological examinations and stereotactic radiosurgery planning in radiation oncology

2002

36)

Zeki TUĞCULAR

Yrd. Doç. Dr.
Ayfer KANDEMİR

Madde içinde nötrino salınımları

Neutrino oscillation in the matter

2002

35)

Aykut ERDAMAR

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Konvansiyınel X-ışın sistemlerinde kalite kontrol uygulamalarının standardizasyonu

Standardizastion of the quality control applications for conventional X-ray systems

2001

34)

Cemile ÇELİK CEYLAN

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Düzensiz (Korumalı) elektron alanlarında dozimetri

Dosimetry in the irregular (Shilded) fields of electrons

2001

33)

Ebru SAĞIROĞLU

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

1,3-Bis (4-metoksi- salisilaldimin) propan-2-01'un M-pirazolat-N,N' köprülü iki çekirdekli bakır (II) kompleksinin kristal ve molekül yapısı

Crystal and moleculer structure of a N-pyrazolato N,N' bridged dimer copper (II) complex with 1,3-Bis (4-metoxysalicylideneamino) propan-2-ol ligand

2001

32)

Kurtuluş ÖZTÜRK

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Elektromagnetik dalgaların saçılımı ve meteoroloji radarlarındaki uygulamaları

Scattering of electromagnetic waves and its applications in meteorological radars

2001

31)

Sezen DEMİRTAŞ

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Nötrino salınımları ve Berry fazı

Neutrino oscillations and Berry phase

2001

30)

Tufan BECER

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Kütleli nötrino fiziği

The Physics of massive neutrinos

2001

29)

Hamdi DAĞISTANLI

Prof. Dr.
Ş. Bora ALKAN

Sıvı metallerde ve alaşımlarda elektriksel öz direncin korrelasyon fonksiyonu yöntemiyle hesaplanması

Calculation of the electrical resistivity iı liquid metals and alloys by the correlation function technique

2000

28)

Özen ÖZGEN

Prof. Dr.
Mehmet KABAK

(C2OH14N2O2Br2) Bis-N,N-p-bromo-salisilideneamin-1,2-diaminobenzen schiff bazının moleküler şekillenim özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of the molecular conformational properties of schiff base Bis-N,N-p-bromo-salicylideneamine-1,2-diaminobenzene, (C2OH14N2O2Br2)

2000

27)

Öznur ÇAKIR

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Direk yöntemlerle kristal yapı çözümlenmesi

Solving of the crystal structure with direct methods

2000

26)

Adviye Nil SAYGI

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Bir schiff bazının (C17H14N2O) kristal yapısının incelenmesi

Investigation of the crystal structure of a schiff bases (C17H14N2O)

1999

25)

Andaç KARAMUSTAFA

Prof. Dr.
Çelik TARIMCI

3-(3',4'-dimetoksifenil)-2-propenoik asit pirolidid bileşiğinin kristal ve molekül yapısı

Crystal and molecular structure of 3-(3',4'-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acid pyrrolidide compound

1999

24)

Aslı ÖZDEN

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Mezonların leptonik ve yarıleptonik bozumunları

Leptonic and semileptonic decays of mesons

1999

23)

Deniz YILMAZ

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Standart modelde Higgs sektörü ve Higgs'in bozunumları

Higgs sector in the standard model and Higgs decays

1999

22)

Eyüp DUMAN

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

(Cu2L) (L=N-2-hidroksi-4-metilfenil-4-oxo-2-pentalketimine) kompleksinin kristal yapısının ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of the crystal structure and magnetic properties of (Cu2L) (L=N-2-hydrocsi-4-methylfenyl-4-oxo-2-pentalketimine)

1999

21)

Hande BİNAY

Prof. Dr.
Zekeriya AYDIN

Dördüncü aile kuarkları ve LHC'de üretilmeleri

Fourth family quarks and product in LHC

1999

20)

İlker DİNÇER

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

"Metilamino-(N,N'-1,3-propyldisalisilaldiminato)-Ni(II)-bis-(N-metilsalisil-aldiminato)-Ni(II)" kompleksinin kristal yapısının ve magnetik özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of the crystal structure and magnetic properties of "Methylamino-(N,N'-1,3-propyl-disalicylaldiminato)-Ni(II)-bis- (N-methylsalicylaldiminato)-Ni(II)"

1999

19)

Mine BAHÇECİ

Prof. Dr.
M. Doğan BOR

Saçılan ışınlara etki eden faktörlerin Monte Carlo yöntemi ile incelenmesi

Investigation of the factors effecting the scattered radiations by the Monte Carlo method

1999

18)

Turan OLĞAR

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Demet dinamiğinde dağılma süreçleri ve soğutma teknikleri

Dispersive processes and cooling techniques in beam dynamics

1999

17)

Celal Tuğrul ZEYREK

Prof. Dr.
Ayhan ELMALI

N-(2,5-metilfenil) salisialdimin, (C15H!%NO) schiff bazının kristal ve moleküler yapısının incelenmesi

1998

16)

Fatma CANSEVEN

Prof. Dr.
Fatma ERDOĞAN

Plazmanın temel denklemleri ve yüklü parçacıklarla etkileşmeleri

1998

15)

Orhan DURAN

Prof. Dr.
S. Tülay SERİN

Hidrojenlendirilmiş amorf silisyum yapılarda kapasite gerilim yöntemiyle durum dağılımının belirtilmesi

1998

14)

Ramazan KARABULUT

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

İletkenlik hesaplarında kullanılan değişik yöntemlerin incelenmesi

Investigation of various methods used in conductivity calculations

1998

13)

Turan ASLAN

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

Boya laserlerinin optik ve spektroskobik özelliklerinin incelenmesi

1998

12)

Binnur ÜNSAL

Prof. Dr.
Ömer YAVAŞ

Fiziksel siğstemlerin kaotik dinamiği

Chaotic dynamics of the physical systems

1996

11)

Selçuk KEVRAN

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Bir nikel kompleksinin (C21H28N20Nİ) kristal yapısının incelenmesi

Investigation of the crystal structure of nickel complex

1996

10)

H. Gül ÇOŞKUN

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

2-Salisiliden amino-4,5-tetrametilen-3-siyanotiyofen bileşiğinin kristal yapısı ve direk yöntemler

1995

9)

Nurcan ÖZTÜRK

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Diferansiyel denklemlerin lie simetrileri ve fizikteki bazı uygulamaları

1995

8)

Ayşe SUNGUR TEZCAN

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

Alaşımlı bir döküm parçasının soğuma eğrisinden giderek katılaşma parametrelerinin tayin edilmesi

Determination of solidification parameters of an alloy in cast by using the cooling curves

1994

7)

Murat PEDER

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

Fe-O-F2-O Halkası içeren dimer F2 ( III )'ün kristal yapısı ve magnetik özellikleri

The Determination of crystal structure of the compound formed by schiff base with iron and investigation of its physical properties

1994

6)

Mehmet KABAK

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

C17H16N2O2Ni.H2O (N,N'-bis-disalisiliden Ni (II) bileşiğinin kristal yapısının çözümlenmesi

Crystal structure determination of C17H16N2O2Ni.H2O N,N'-bis-di salycilidene-(1,3)-propan diamine-Nickel (II) complex

1992

5)

Ayfer KANDEMİR

Prof. Dr.
Ali Ulvi YILMAZER

Nükleon-nükleon kuvvetleri ve kuark serbestlik derecesi

The Nucleon-nucleon forces and quark degress of freedom

1991

4)

Ayhan ELMALI

Prof. Dr.
H. Yalçın ELERMAN

SxOy grubunu içeren bazı inorganik katılarda, atomların ısısal hareketlerinin x-ışını ve nötron kırınım verilerinden yararlanılarak incelenmesi

Investigation of thermal motions of atoms of some inorganic compounds containing SxOy group by means of x-ray and neutron diffraction data

1990

3)

Niyazi MERİÇ

Prof. Dr.
Nuray BÜGET

Nötron aktivasyon analizi ile madde tayini

Determination of the amount of elements by neutron activation analysis

1990

2)

Ş. Bora ALKAN

Prof. Dr.
Basri ÜNAL

Düzensiz katılarda elektrik iletkenliğin projektör yöntemiyle hesaplanması

Calculatation of electrical conductivity in disordered solids by means of projection operators

1989

1)

Ömer YAVAŞ

Prof. Dr.
Tahsin Nuri DURLU

Fe-17.1%Ni-0.85%C alaşımında zorlanma ile ortaya çıkan ikinci fazın oluşumu üzerine çalışmalar

Studies on strain induced secondary phase formation in Fe-17.1%Ni-0.85%C alloy

1985

TAMAMLANAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJELERİ

Sıra Numarası

Adı Soyadı

1)

Abide Derya GÜNDOĞDU TERZİ

2)

Ali ULUSOY

3)

Asuman KAHRAMAN

4)

Çağlar KAYA

5)

Ceyda BERK KARAKULAK

6)

Deniz KOÇ

7)

Dilek GÜL

8)

Emine ORHAN

9)

Emre YILMAZ

10)

Erkan YILDIZ

11)

Evrim AVCI

12)

Fatih KARA

13)

Gamze METİN

14)

Gökbörü Ali ALTAYLI

15)

Gökçe UYAR

16)

Gözde GÜN

17)

Gül SİPAHİ

18)

İsmail Cenap İRFANOĞLU

19)

Mehmet Altay ÜNAL

20)

Mehmet Oğuz ORUÇ

21)

Muharrem KALKAN

22)

Onur AKSU

23)

Özgür UZEL

24)

Özgür KADIOĞLU

25)

Öznur ÖMEROĞLU

26)

Serdar ULUSOY

27)

Şeyda YILMAZ

28)

Şule KILIÇASLAN

29)

Tuba ATAKUL

30)

Tubay ÖZDEN

31)

Tufan KAYACI

32)

Tuğba DOĞUTÜRK

33)

Yeşim KARAKAŞ

34)

Yusuf Çağrı OĞUZ

35)

Zehra AVAN